close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

BET centar za istraživanje

Ispitivanje elemenata za gromobransku zaštitu

Ispitivanja delova gromobranske zaštite u skladu sa standardom

  • Metalni spojni elementi, kao što su spojnice, priključni i premosni elementi, rastezni komadi, kao i šine za izjednačavanje potencijala u sistemima za gromobransku zaštitu moraju da se ispituju prema EN 50164-1 „Komponente sistema gromobranske zaštite – deo 1: Zahtevi za spojne elemente”. U navedenom standardu propisuju se fiksni zahtevi u pogledu ispitivanja. (slika 4)
  • Elementi gromobranske zaštite moraju da se klasifikuju prema svojoj opteretivosti strujom groma: Klasa H za visoku opteretivost/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s struje groma i klasa N za normalno opterećenje/50 kA, 25 As, 0,63 MA²s struje groma
  • Pre opterećenja strujom groma, potrebno je da se izvede ispitivanje kondicioniranja/starenja korišćenjem slane magle i vlažne, sumporne atmosfere. U posebnim slučajevima u kojima elementi od legure bakra sadrže < 80 % bakra, potrebna je dodatna obrada u atmosferi sa amonijakom.
  • Nakon kondicioniranja/starenja sledi ispitivanje sa 3 impulsa struja groma u skladu sa ispitnom klasom H sa 100 kA ili N sa 50 kA.
  • Po završetku ispitivanja struje groma delovi ne smeju da imaju tragove oštećenja. Električni prelazni otpor spojnog mesta ne sme da prekorači vrednost od 1 mΩ, a u specijalnim slučajevima sa nerđajućim čelikom, vrednost od 2,5 mΩ. Osim toga, otpusni obrtni momenat spojnica ne sme da bude niži od 0,25-struke vrednosti zateznog momenta, odnosno ne sme da prekorači 1,5-struku vrednost zateznog momenta.
  • Nakon završenog uspešnog ispitivanja rezultati se dokumenuju u ispitnom izveštaju. Ispitane komponente dobijaju BET kontrolni znak u skladu sa svojom klasom ispitivanja prema standardima za zaštitu od udara groma