close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

BET centar za istraživanje

KTS ispitivanja

  • Gallery

Da bi se obezbedila nosivost nosača kablova, standard DIN EN 61537 propisuje ispitivanja za sigurno radno opterećenje (SWL) i definiše uslove ispitivanja. KTS ispitni sistem je sopstvena konstrukcija preduzeća OBO Bettermann koja je usavršavana godinama i danas je prilagođena novim zahtevima i uslovima.

Instalacija za ispitivanje nosača kablova

Nosači kablova montiraju se u skladu sa standardom EN 61537 i preko hidrauličnog cilindra izlažu pritisku tereta. Tom prilikom nastale deformacije automatski se detektuju i dokumentuju zajedno sa postojećim opterećenjem. Ukoliko je nosač kablova izdržao nastalo opterećenje, opterećenje se povećava za faktor 1,7 radi osiguravanja od otkazivanja. Deformacije nastale usled opterećenja se i dalje dokumentuju. U zavisnosti od rastojanja potpornika, ispitivanje mora da se izvede na tri ispitne instalacije kako bi se isključile moguće nelinearnosti ili odstupanja.

Pomoću KTS ispitnog sistema moguća su ispitivanja do 7 t. Maksimalno rastojanje potpornika pri tom iznosi:

  • do 7 m sa konstrukcijom sa dva polja
  • do 10 m kao konstrukcija s jednim poljem i nosačem
  • do 15 m kao konstrukcija s jednim poljem bez nosača.

Prema DIN EN 61537 na KTS- ispitnom sistemu mogu da se izvode sledeća ispitivanja:

  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja različitih dužina nosača kablova, montiranih horizontalno i vertikalno s više raznih rastojanja potpornika
  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja različitih dužina nosača kablova montiranih horizontalno i vertikalno samo sa jednim potpornikom
  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja (SWL) konzola
  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja (SWL) nosača